تيمورک!

 ۱.بالاخره تمام شد اين پروژه مان!خوب بود و لذتبخش.يک کار تيمی واقعی.مخصوصاْ اين يک هفته آخر که با هم فکر کرديم و کار کرديم و گفتيم و "لول" (!) زديم و خنديديم.درست است که خيلی وقتمان را گرفت (چيزی حدود دويست سيصد نفرساعت) ولی هنوز هم فکر می کنم می ارزيد.آخرش هم کار خوبی از آب درآمد٬ يعنی فکر می کنم بيشتر از اين در توانمان نبود و کم نگذاشتيم...

   سلمان٬ هادی و مجيد عزيز٬ خسته نباشيد!

   ۲.ولی حالا که پروژه - که اين يک ماه عادتمان شده بود - تمام شده٬ يک چيزی هست که يکم اذيت می کند:حالا ديگر به چه بهانه ای درس نخوانيم؟!

   ۳.نه ديگر٬ بهانه ای فکر نمی کنم وجود داشته باشد.دوباره زندگی بايد به حالت عاديش برگردد.هفته قبل فقط ۴ ساعت سر کلاس بودم.روال زندگی بايد دوباره تا حدودی نظم پيدا کند.بعد اين روزهای شلوغ به کمی خلوت هم به شدت نيازمندم.به قول يکی از دوستان بايد بروم انزوا!

   آری آخر زندگی بايد همين باشد؛ تکرار مداوم نظم و بی نظمي٬ کار و استراحت٬ گرفتاری و آسايش٬ اقبال و ادبار٬ غم و شادی٬ تنهايی و تنهايی...

   ۴.

ما سرخوشان مست دل از دست داده​ایمبر ما بسی کمان ملامت کشیده​اندای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده​ایپیر مغان ز توبه ما گر ملول شدکار از تو می​رود مددی ای دلیل راهچون لاله می مبین و قدح در میان کارگفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست همراز عشق و همنفس جام باده​ایمتا کار خود ز ابروی جانان گشاده​ایمما آن شقایقیم که با داغ زاده​ایمگو باده صاف کن که به عذر ایستاده​ایمکانصاف می​دهیم و ز راه اوفتاده​ایماین داغ بین که بر دل خونین نهاده​ایمنقش غلط مبین که همان لوح ساده​ایم

/ 1 نظر / 3 بازدید
هادی

اوهوم!فکر کنم هيچ کدوممون سابقه انجام يه کار تيمی٬اونم تو اينorder نداشتيم.تو هم خسته نباشی...