ليلا رفتن است

" خدا گفت: ليلا درد است. درد زادنی نو٬ تولدی به سمت خويشتن!
  شيطان گفت: آسودگيست٬ خياليست خوش!
  خدا گفت: ليلا رفتن است٬ عبور است و رد نشدن!
   شيطان گفت: ماندن است٬ فرو رفتن در خود!
  خدا گفت: ليلا جستجوست٬ ليلا نرسيدن است و بخشيدن!
  شيطان گفت: خواستن است٬ گرفتن و تملک!
  خدا گفت: ليلا سخت است٬ دير است و دور از دست!
  شيطان گفت: ساده است٬ همين جايی و دم دست! "

/ 3 نظر / 3 بازدید
بهار

تعبير بسيار زيباييست...ظاهرا شما هم قلم تيز کرده ايد تا گوی سبقت را برباييد

اميرمسعود

بسيار زيبا بود. ليلا، البته، زيبايي هم هست.