و هر چه باداباد...

یکی از چلنج های مستر فیفا شوت اکیوریسی بود که باید بازی ای را در لول وردکلاس با دقت ۹۰٪ به بالا می بردی. یعنی هر ده تا شوتت توی بازی باید نه تاش می رفت توی چارچوب. توی این ماندم. زیادتر از چیزی که باید. نه این که نمی شد٬ می شد. می شد خوره بازی در بیاوری و فقط وقتی شوت بزنی که مطمئن مطمئنی گل می شود و بعد هم دیگر نزنی. ولی نمی شد! دلم نمی آمد. سخت بود بازی کنم و شوت نزنم.  یکی٬ حالا یکی دیگه٬ یکی دیگه٬ اوه! اوت شد! باید بروم تا ده! اوه٬ خورد به تیر! باید تا آخر بازی تا بیست شوت بروم...

می شود حمله نکرد. یکی زد و بست برای دفاع. ولی وقتی شوت می زنی٬ خوره ای٬ کرمش را داری٬ دیگر معلوم نیست چی بشود. خوف و رجاست. از یک طرف شوق این را داری که این یکی هم که می زنی برود توی چارچوب - چه می گویم اصلا٬ می خواهی گل بشود! - و از طرف دیگر بیم داری که نکند این یکی را بزنی و همه اش بر باد برود! شاید هم اصلاْ همین موقع یک آن با خودت بگویی که کاش آمارت این قدر بالا نرفته بود٬ کاش یکی دوتاش زودتر می رفت توی اوت٬ که دست کم بی خیال همه چیز برای خودت بازی کنی! می ترسی خودت را ببینی که زدی٬ اوت شده٬ و هاج و واج خیره مانده ای به رد تمام آن چیزی که نفهمیدی چرا برپا شد که این طور فرو بریزد...

بی خیال رفیق٬ بزن که شوتت را عشق است. 

/ 1 نظر / 3 بازدید
علی ميرطار

به ظرافت نکته ديروزت در مورد مطالعه جواب کامنتم پی بردم. می تونم بگم: تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی؟