سال دوم٬ شماره سيصد و شصت٬ سه شنبه هفده آذر

ظرفيت كم سالن شهيد چمران روز گذشته موجب شد تا بسيارى از دانشجويان پشت درها بمانند و به ناچار سخنان رئيس جمهور را از سالن هاى ديگر بشنوند. همين امر باعث تشنج ميان دانشجويان و فضاى داخل سالن شهيد چمران شد. بخشى از حاشيه مراسم ديروز خواندن سرود يار دبستانى توسط دانشجويان بود. همچنين شعار دانشجوى زندانى آزاد بايد گردد بارها از گوشه و كنار شنيده مى شد. همچنين رئيس جمهور به عده اى كه فرياد مى زدند، گفت: «اينگونه رفتار خلاف دموكراسى است. چند نفريد كه هو مى كنيد، كارى نكنيد كه بگويم بيرونتان بكنند. خدا نكند آدم هايى كه تحمل ديگران را ندارند به قدرت برسند.» او خطاب به اين عده ادامه مى دهد: «در همه چيز انحراف ايجاد كرده ايد اينجا هم نمى گذاريد حرفى زده شود.»
در اين زمان دانشجويانى كه به دليل كمبود جا قادر به حضور در سالن محل حضور خاتمى نبودند از وى خواستند تا نسبت به آوردن آنها به سالن شهيد چمران اقدام كند. آنها همچنين از برخوردهايى كه با آنان پشت درهاى سالن شده بود، انتقاد كردند كه رئيس جمهورى از تمامى آنها عذرخواهى كرد. «من از دانشجويان عزيز معذرت مى خواهم، باعث شرمسارى ما شد.» و افزود: «هيچ كس حق اهانت به دانشجويان را ندارد.»
در اين حال يكى از دانشجويان مجدداً به رئيس جمهورى گفت كه افرادى كه درون سالن نشسته اند دانشجو نيستند كه خاتمى پاسخ داد: «فقط ديكتاتورها هستند كه غير از خودشان را قبول ندارند و اميدوارم در دانشگاه ها شاهد حضور ديكتاتورها نباشيم. ما بايد عقايد مختلف يكديگر را تحمل كنيم.» در ادامه برخى از دانشجويان به وى گفتند: خاتمى تو به ما پشت كرده اى كه خاتمى با خوشرويى با بيان اين كه روى من به شماست خطاب به منتقدان دانشجو گفت: «انشاءالله پس از من كسانى خواهند آمد كه به گفته خود عمل مى كنند و شما نتيجه عمل آنها را خواهيددید...»

.
.
.

روزمان مبارک.

/ 3 نظر / 3 بازدید

برای خودت می نويسم(محرمانه) ما اين فردی رو که بهش می گيد رييس جمهور(خاتمی) به رياست جمهوری قبول نداشته و نداريم ... او فقط محمد پير پکاژکی است... ضد ولايت فقيه هم که بود... تمام مصيبات امروز ما برای آن عالی جناب است...

راحيل

آن جا بودم. جمله آخر متن را که خواندم دقیقا لحنش برایم تداعی شد .آن موقع از حرفش ضد حال خوردم ولی حتما نه به اندازه تحققش!