پور من کايند!

   ۱.اين عادلانه به نظر نمی رسد.اين همه سراب و ماده و فريب ديگر لازم نبود برای اين که ما فراموش کنيم که تنهای تنهاييم.تو که خودت ما را  بهتر می شناسی٬با خيلی کمتر از اين ها هم کارمان تمام بود!ولی خوب٬کار که از محکم کاری عيب نمی کند٬می کند؟

   ۲.فلسفی هستی يا مذهبی٬روشنفکر هستی يا سنتی٬شاعری يا نويسنده٬هنرمندی يا بی هنر٬با ايمانی يا بی ايمان٬بايد درد داشته باشی٬درد.يک درد اصيل که عيار وجودت را ببرد بالا و جانت را گرانبها کند.وگرنه بين خودمان بماند٬ول معطلی رفيق!

   ۳.خداوند برای تسخير روح من يک رقيب سرسخت دارد:مرگ!

   همين گونه اگر ادامه دهيد٬٬بيم آن دارم که جز ويرانه ای از من برای پيروزتان باقی نمانده باشد!

   ۴.قدح چون دور ما باشد به هشياران مجلس ده٬مرا بگذار تا حيران بماند چشم در ساقی...

/ 1 نظر / 3 بازدید
علی

حق با توئه... اين همه محکم کاری احتياج نبود... اما نمی دونی چه سخته با وجود اين همه محکم کاری، فراموش نکنی... اون وقت همينی ميشی که من...