و سرانجام٬

...گيرم ديرتر از همه شماها٬ من هم فهميدم که "تواضع" ارزشمندتر و نيکوتر از "غرور" است. اولی گنجيست ناياب٬ و دومی متاعی بی ارزش که نزد مضحک ترين آدم ها نيز می توانی بيابيش! 

/ 0 نظر / 3 بازدید