کمال متصور انسان کمال روحانيست و روح آنيست که جسم نيست.سالک(جوينده راه حق)مسير کمال را می پويد و در اين مسير بهره می برد از هر آنچه برايش قرار داده شده که اهم آنها روح های ديگر است.روح سالک از تعامل و اثر گذاری متقابل و روح های پوينده و غير پوينده ديگر بارور و به حقيقت نزديک تر می شود.در هر گام به جلو دلتنگی ها و اشتياقش در لحظه های با خود برای دستيابی به حقيقت کمال و سعادت بيشتر می شود و در لحظه های بی خود پويا تر و عازم تر و ساعی تر به تعامل با جهان هستی می پردازد.به اين ترتيب هر آينه روح سالک مانند شاخه گلی می رويد و می پويد تا با رشد در جهت نور به روح کامل برسد.روح کامل٬خداست...

*******

بمیرید بمیرید در این عشق بمیریدبمیرید بمیرید و زین مرگ مترسیدبمیرید بمیرید و زین نفس ببریدیکی تیشه بگیرید پی حفره زندانبمیرید بمیرید به پیش شه زیبابمیرید بمیرید و زین ابر برآییدخموشید خموشید خموشی دم مرگست

در این عشق چو مردید همه روح پذیریدکز این خاک برآیید سماوات بگیریدکه این نفس چو بندست و شما همچو اسیریدچو زندان بشکستید همه شاه و امیریدبر شاه چو مردید همه شاه و شهیریدچو زین ابر برآیید همه بدر منیریدهم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

/ 1 نظر / 5 بازدید
اوا

کمتر ادم شعر دوستیم اینی که نوشتی زیباست از کیه وزنش جالبه چیه وزنش میدونی؟