دوشنبه ۲۳ آذر

   يک تجربه ناب.اسمش را خودم غافلگير کردن روح گذاشته ام .اولين بار نيست که اين اتفاق برايم می افتد.در خواب ناگهان جسم به يک آگاهی و بيداری بی موقع و بی دليل می رسد در حالی که روح حضور ندارد.روح من يا چيزی که اين طور حسش کردم در همان حوالی در حالتی بود که می شد با کمی سهل گيری آنرا پرواز ناميد.چيزی کاملا بيرنگ  بی شک.بعد از اين آگاهی و بيداری بی موقع٬خيلی ترسيدم(ترسيدم يا ترسيد؟هنوز نمی توانم با اطمينان بگويم کدام بودم.)و به سرعت به سمت جسمم برگشتم و شروع به حرکت دادن دستها کردم.در اين لحظه در اوج هشياری بودم...

   چرا آن قدر ترسيدم؟مگر من خودم را آماده مرگ بی درد نمی دانستم؟حالا این که فقط خواب بود يا حد اکثر کمی بيشتر٬ولی چرا من از جدايی روح اين قدر نگران شدم؟چرا روح اين قدر در قيد جسم است و تا وقتی مجبور نشود از آن مفارقت نمی کند؟ تا وقتی آن را کاملا از کار افتاده و تمام شده ببيند٬اين ماشين مستهلک را...آيا واقعا بهترين و مطمئن ترين جا برای روح انسان همين کالبد است؟آيا جايی بهتر برای اين قدرت نامحدود متصور نيست؟

   جزييات اين حادثه نيز مثل يکی دوبار قبل به تدريج رنگ خواهند باخت ولی تاثير کليش هرگز.

                                                                                        ادامه دارد...   

/ 2 نظر / 5 بازدید
دوست

اين حالت را فقط در ادم هايی ديدم که دارای روح لطيفی بودن از اين لطف به لطيف ترين وجه استفاده کنيد

اوا

حتما زیاد به مرگ فکر میکنی