کجايی؟

   ۱. ...بوم...

   ۲. من اينجا٬ همکف دانشکده٬ رسانا. تنها.

   ۳. می گفتم؛ حرمت دارند اشک ها. نبايد زياد خرجشان کنی. شأنشان از بين می رود٬ بی حرمت می شوند٬ خالی و بی مايه. دُر٬ به حکم کمياب بودنش گرانبهاست که اگر نه٬ بيش از سنگی نبود. همين است قصه گوهر اشک من و تو٬ که بايد کم خرج شود و به موقع.

   پس نخوان لامذهب٬ نخوان! اين چه دخلی دارد به تو؟ عهديست بين خودم و خودش. گفتم نخوان٬ تو بگير اصلاْ قهريم با هم. تو بگير کَل است٬ حال و حال گيری. تو بگير کار از کار گذشته ... نخوان جان عزيزت٬ خوارم نکن ديگر! تو چه می دانی آخر٬ شايد نخوانی کاری بکنم که کوتاه بيايد...

   تو که نازم به بالا٬ دلربايی!..

   ۴. ...

   ۵. تو که نازم به بالا دلربايی٬ تو که بی سُرم چشمون سرمه سايی٬ تو که مُشکين دو گيسو در قفايی٬ به ما گويی٬ که سرگردون چرايی؟!..

   اَی٬ کار از کار گذشت! باشد٬ شد ديگر... بی خيال...

   بميرم تا دو چشم تر نبينی!

   بميرم تا دو چشم تر نبينی٬ شرار آه پر آذر نبينی٬ چنان از آتش عشقت بسوزم٬ که از ما رنگ خاکستر نبينی!..

   ۶. خاکستر٬ آتش٬ چارشنبه سوری...تَق٬ بوم ... چه خبره اون بيرون٬ قيامته انگار٬ اين جا!

   ۷. برای تو: رها کن اين افسانه افيون عشق را ... بزرگوارانه آغوشت را بر اين شکوه تنهايی و غم اصيل بگشا!

   ۸. همه جور تنهايی داريم٬ به تعداد آدم ها. هرکی در تنهاييش٬ به چيزی فکر می کند. هرکی در تنهاييش٬ به دردش فکر می کند. همه مان در تنهايی هايمان٬ در بهترين بهترين حالتش٬ خودمان را کنکاش می کنيم. منظورم بهترين حالت گسستن از غير است. اوج تنهايی هامان را می گويم٬ آن وقتی که افکار پست روزمره را پشت در ذهن منتظر می گذاريم و تحقير می کنيم٬ که لايقمان نيستند...
   و حالا٬ شده آن را هم کنار بگذاری؟ خودت را می گويم٬ آن را هم هيچ کرده ای چون باقی؟ آن را هم پشت در گذاشته ای و فقط و فقط٬ به باقی انديشيده ای؟

   ۹. دلم دردی که دارد با که گويد؟ گنه خود کرده٬ تاوان از که جويد؟!..
       دريغا نيست هم دردی موافق٬ که بر بخت بدم خوش خوش ببويد...

   ۱۰.ناخودآگاه تن به اشتباهاتی سپرده بودم که ممکن بود تنهاييم را از من بگيرند. حتی من٬ افکاری حقير به سر خود راه داده بودم. شکر که آن را مانند قبل٬ تمام و کمال بازيافتم.

   ۱۱. ز عشقت سوختم ای جان کجايی٬ بماندم بی سرو سامان کجايی٬ نه جانی و نه غير از جان چه چيزی٬ نه در جان نه برون از جان!٬... کجايی؟

   کجايی؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
آدينه بوک

سلام. به فروشگاه اينترنتي کتاب و CD آدينه با تحويل رايگان هم سر بزنيد.

الف

می گویم...تنهایی نه...خوب میشناسم تنهایی را و همیشه هست....همیشه بود....همان تنهایی که می گویی ....حضور هم در کنارش است حالا...پس نمی توانم... با من حرف بزن. می شنوی...

1

سرگردان از نبود يار...سرگردان از رنج يار...سرگردان از دل شکسته اش...دل گريزانش...دل رونده اش....سرگردان از رفتن يار....باز چه بگويم با بغض؟ کجايی؟