اين باب بر من بسته شده!

  سوال اين است: وقتی از ته قلبت می گويی خدايا٬ هر آن چه خير است بشود؛ پس آن جا کجاست که يواشکی يک دقيقه بعد می گويد: ولی ترجيحاْ آن بشود!! و تو توی دلت می خندی؟!
  بعضی آدم ها به دعا برای خواسته های ماديشان اعتقاد دارند: خدايا به هر حال٬ انسانم و نيازمند. کاری بکن که اين کنکور را قبول بشوم٬ کاری کن که اين معامله سر بگيرد٬ کاری کن که بله بگويد٬ کاری کن که به او برسم٬ کاری کن که اين درس پاس بشود٬ کاری کن که مرا ببخشد...
  بعضی ها نه٬ اين ها با کلاس ترند. اين ها می گويند خدا عالم است و ما نادان. از کجا معلوم خير تو در قبولی کنکور باشد؟ از کجا معلوم اگر اين معامله سر بگيرد ورشکست نشوی؟ از کجا معلوم اگر بگويد بله٬ بدبخت نشوی تا آخر عمر؟ از کجا معلوم اين درس را پاس بشوی٬ سه تا را ترم بعد نيفتی؟ پس تو که نمی دانی خير در چيست٬ از خدا بخواه که خير باشد هر چيز. انشاالله که خير است...
  به زبان خودمان٬ اين تریپ کلاس هم دارد! اصلاْ خيلی هامان همين طوری هستيم٬ از خدا خير را می خواهيم! خود  تو٬ مگر اين طوری نيستی؟ عاقبت به خير بشويم انشاالله!
  ولی يک لحظه صبر کن٬ فکر کنم يک چيزی هست اين وسط... مگر خدا غير خير هم چيزی می خواهد؟ مگر استغفرالله از ناحيه خدای متعال٬ شر هم صادر می شود گاهی؟ خوب پس اگر خدا فقط خير می خواهد ديگر ما چه را می خواهيم٬ چه را می طلبيم؟ عملمان با اعتقادمان در تضاد است٬ اين طوری يعنی: که خوب من می دانم خدا می خواهد٬ ولی من باب تاکيد می گويم که يک وقت خدا خدايی نکرده يادش نرود!
   آن وقت اين طوری که فکر کنی٬ می بينی آن مرحله وسط وجود ندارد. آن وقت سرانگشت تدبير خداوند حکيم را می بينی٬ در ذره ذره عالم و تک تک وقايع آن. آن وقت٬"راضی" می شوی٬ مرحله رضای مطلق. سناريوی بازيت را کارگردان ناديده ات خط به خط به تو می دهد و تو بازی می کنی٬ بدون اين که بدانی آخرش چه می شود٬ يا اين که بخواهی کارگردان ناديده که به او اعتماد داری٬ خطی از تکستت را عوض کند٬ آن طور که می خواهی! 
  فقط شايد هر شب٬ بعد پايان نمايشت٬ بعد خسته نباشيد و احوال پرسی های معمول٬ با کارگردان بنشينی پای صحبت. از پشت پرده ٬ تا وقتی نمايش هنوز تمام نشده و آن هم نه درباره نمايش٬ که درباره زندگی واقعی... 

/ 4 نظر / 3 بازدید
محمد !

یک فايده دعا در نگاه اول، آگاهی است از آن چيزی که مي خواهيم به سویش برويم يعنی وقتی میگوييم "ای دعا از تو اجابت هم ز تو " البته که لطف و رحمت خداوندی بر ما می رسد اما فقط به همین طریق بسنده کردن: باعث می شود آن ظرف آگاهی و حکمت که با اندیشیدن به دعا(خواسته ها و مطلوباتمان) وسیع و عمیق می شود و از مقدمات لازم برای جای گرفتن معارف و آگاهی ها در جان دعا کننده است ، محدود بماند. يعنی فيض از جانب خداست اما بنابر اصل عليت ايجاد مقدمات و پيشرفت در طی طريق بسته به همت سالک است -> هر چند به لسان خواجه شيرين تر در بيان آمده: بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ// وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

پسر خوب

سلام. عزيزم سر صحبت قشنگی را باز کردی. في الجمله بگم. او خودش خير را می خواهد. اما دوست دارد ما خودمان برويم پيشش بگيريم. مي گن واسه حال دادن به ملت level های باحالی داره. یادم باشه راجع به این حرفها هم اونجا بگم. فعلا صداشو در نیار، چون اون ورا خیلی سوت و کوره!

سعيد

ولی دعاهای ما که اصلاْ اين جوری نيستند! اين ديگر خيلی ايده آل به نظر می رسد!

سعيد

به پسر خوب: من اين حرفا حاليم نيست٬ همون که گفتم!