ورود ممنوع!

   دقت کرده ايد تا به حال٬ ذهن خيلی هامان حسابی کاروانسراييست برای خودش...
   مرجع افکار ناخودآگاه احتمالاْ مبهم ترين و ناشناخته ترينِ زوايای وجودمانند. بيشترمان جريان های سيال ذهنی را تجربه کرده ايم٬ گپ و گفت دوستانه از جايی شروع می شود و در گرماگرم خود ناخودآگاه به ناکجا سر می زند. همين طور است سير افکارمان٬ وقتی عنانش را رها می کنيم. خيلی وقت ها هر چه می کنيم نمی فهميم از کجا به اين جا آمده ايم٬ يا اين گفتگو چه مسيری را طی کرد تا به اين جا رسيديم...
   چه قدر اختيار انديشه های خود را داريم؟ در ورودی ذهنمان چه فيلتری وجود دارد؟ اين فيلتر اگر هست٬ کارامديش تا کجاست؟ نکند بايد از فيلتر شارپ تری بهره بگيريم؟..
   درست است٬ صحبت٬ از يک "مراقبه فکری" ست. می دانم٬ در آموزه های دينی مان از نوعی "وسواس فکری" تحذير شده ايم. اين وسواس از آن جهت مذموم دانسته شده که بيم آن می رود که خود٬ گناه آور شود٬ و اختلال ايجاد کند در زندگی مومن. مومن تمام و کمال توصيه به مراقبه در ساحت عمل شده ولی در ساحت نظر٬ اين موضوع آن قدرها هم سفت و سخت به نظر نمی رسد٬ گويا از همان جهت که گفتم.
   اما منظور من٬ چيز عملی تر و ساده تريست. ما خيلی راحت تر از اين حرف ها به هر فکر بی راه و بی ثمری اجازه عبور می دهيم. به هيچ وجه حتی صحبت از همان ناخودآگاه هم نيست٬ که آن خود مجاهده دشوارتريست. خيلی از فکرهای روزمره مان را خودمان هم می دانيم که چه قدر حقير هستند و با اين وجود٬ مقاومتی نمی کنيم در قبال هجوم آن ها. از اين جنس هستند افکار رکودآور و بی ثمر٬ افکاری که منشاشان غرور باطل است٬ افکار گناه آلود و از همه شرم آورتر و خوارکننده تر٬ کينه. آن چيزی که کارمان را سخت می کند به نظر می رسد لذت نشئه آوريست که اين گونه انديشه های باطل و غير سازنده با خود به همراه دارند.
   مگر دغدغه رشد و سعادت نداريم؟ پس دست کم٬ بپرهيزيم از آن چه می دانيم ره به جز باطل نمی برد...
 
   خودم و خودتان را دعوت می کنم به يک مجاهده لازم و ضروری. تلاشی برای پالايش آن چه می دانيم بايستی پالوده شود٬ اما تنبلی مان می آيد. مراقبه ای در ساحت نظر٬ فعلاْ در مقدماتی ترين مراحلش!

    


/ 4 نظر / 3 بازدید
علی

سعيد جان آيا واقعا دغدغه ی سعادت داريم؟ مطمئنم که دغدغه ی رشد داريم ولی آن چه دل می ربايد و رشد می خواهد من است و رشد من چه مادی باشد و چه معنوی تنها از مقايسه ی خودش با ديگری بازشناخت می شود. وقتی پای مقايسه به ميان می آيد آن وقت کينه و حسد و حرص و صد جور مرض ديگر تمام وجودمان را فرا می گيرد. مثل خوره و ما ناراحتيم که چرا حرص و حسد داريم چون می دانيم حرص و حسد با رشد جور در نمی آيد ولی مطلب اين است که به همراه خواستن رشد حرص و حسد کينه و خيانت هم می آيد و رشد متوقف می شود. اين دو ( طلب رشد نه خود رشد و مرض) در کنار هم اند. دو روی يک سکه اند ولی ما فقط طالب يک سوی سکه ايم. نکته ی آخر : طالب رشد نبودن معنای طالب سقوط بودن ندارد. طالب نبودن هم يک حالت است.

سعيد

يعنی می گويی نمی شود٬ اين بدون آن؟

علی

بله طلب یا دغدغه ی رشد (نه خود رشد) با ترس حسد حرص و کينه همراه است. دو روی يک سکه اند.

مشفا

آری! که وضع جاد ه ها خراب است رفیق! برمنزل مقصود رسیدن که سراب است رفیق! گر وعده ی یار نباشد که" هدایت به سبیل" این جهد و تلاش دسته گل به آب است رفیق!