آن منی٬ کجا شوی...

بین خود ما زندگی می کنند٬ گیرم نه مثل خود ما. عموماْ خیلی هم توجهمان را جلب نمی کنند٬ چون بی ادعا هستند و مثل ما اهل آسمان به زمین دوختن و کلمات قلنبه سلنبه فلسفه بافتن نیستند. کسی هم دنبالشان نمی گردد. کار خودشان را می کنند٬ وظیفه شان را انجام می دهند. خوب که نگاه کنی احساس می کنی که این ها انگار تکلیفشان معلوم است٬ انگار برای چیز دیگری آمده اند بین ما٬ از جنس ما نیستند. من احساس می کنم این ها آدم های رزرو شده هستند. برای چی اش را نمی دانم٬ (یک وقت از خودشان نپرسید ها؟! خودشان هم نمی دانند٬ این طوری اذیت می شوند. فقط تماشایشان کنید!) بله٬ این ها رزرو شده اند...

می دانی کی ممکن است٬ ممکن است٬ دفعتاْ توجهت را جلب بکنند؟ شاید همان وقت ها که دلتنگی و نمی دانی چه می خواهی. آن وقت می بینیشان٬ یک دفعه می خواهی کیلومترها فرار کنی بروی از خودت٬ یک دفعه آن دل تنگت می خواهد بترکد٬ به خدا می خواهد بترکد...

/ 0 نظر / 3 بازدید