خاطره شيرين

   ديشب اولين بار نبود که می ديدمش.قبلا هم ديده بودمش.بيشتر توی مهمونی های فاميلی دايی و خاله و بقيه.هنوز اولين بارو يادمه.مهمونی پايان خدمت پسر دايی محسن بود و همه اومده بودن.خيلی شلوغ بود و من به طور اتفاقی اونو ديدم و اونم به من چشمک زد.واقعا وسوسه انگيز بود به طوری که تا آخر مهمونی نتونستم چشم ازش بردارم.قبول دارم که رفتارم احمقانه بود ولی ظاهرا اون شب کسی متوجه نشد.

   اون مهمونی تموم شد ولی من دائم به فکرش بودم و نمی تونستم از خيالش بيرون بيايم چون بعدها باز ديدمش.تو مهمونی های ديگه.از همون لحظه اول مهمونی چشمم به دنبال اون بود و تا از بين شلوغی جمع ايستاده و نشسته توی مهمونی پيداش نمی کردم و از حضورش مطمئن نمی شدم آروم نمی گرفتم و بعد باز اون به من چشمک می زد و منو به سمت خودش جذب می کرد.من هم با تمام وجود می خواستم برم سراغش اما هميشه در وضعی بودم که اين کارو برام غيرممکن می کرد.يعنی بين پدر و بقيه فاميل که کلی پيششون اعتبار داشتم و معمولا هم مخاطبشون من بودم و دائم با کنکور و درس و دانشگاه سوال پيچم می کردن و رموز موفقيتم را برای دختران پشت کنکوريشان می پرسيدن طوری که نگاه کردن بهش هم سخت بود چه برسه به هر اقدامی برای رفتن به طرفش چون معمولا از بدشانسی من هميشه از من دور بود.

   اوضاع بر اين منوال بود تا ديشب و جشن نامزدی پسردايی محسن.دوباره همون چشمک های ناملموس برای بقيه و وسوسه های غير قابل مقاومت ولی اين بار اوضاع فرق می کرد.من از قبل تصميم خودمو گرفته بودم و بی خيال کلاس و اعتبارم دلو زدم به دريا و رفتم طرفش و بدون توجه به تذکرهای عصبی مادرم و شرمندگی پدرم پيش بقيه و دخترهای فاميل که ظاهرا ديگه ازم نااميد بودن و بالاخره به قصه اين وسوسه طولانی پايان دادم...

   عجب کيک خامه ای خوشمزه ای بود!

/ 4 نظر / 3 بازدید
مرتضی

خيلی کوتاه همون تکيه کلام معروفم رو فقط بهت ميگم!! ....! خوش باشی

eshghi

سلام... گفتم که تو حتما عاشق می شی و لي اين مدليشو نه ديگه به ما سر بزن... ياحق

مرتضی

اينو دارم به عشقی ميگم: سعيد عمرا حتی اگه کيک خامه ای باشه، دو نقطه دی

اوا

[نیشخند]