برگرد!

اطراف خوابگاه ما پر است از مدرسه و بچه مدرسه ای. من هم هر از چندگاهی سیاحتشان می کنم٬ مثل همین آخری دو سه ساعت پیش. بچه راهنمایی بود. این قدر پاییدمش تا از دیدم خارج شد. دو دقیقه هم طول نکشید که دوباره دیدمش!:

- برگرد! برگرد! تعطیله مدرسه! برگردیم خونه٬ آخ جووووون!

یک پسربچه کپل با یکی ریزه میزه٬ می دوند و کیف هایشان را پرتاب می کنند و داد می زنند! می دوند دویدنی ها! دوستمان هم پشت سرشان می آید. از بهت خبر غیرمنتظره که درآمد٬ او هم می دود تا به آن دو تا برسد٬ تا خبر خوش را برای آن هایی که احیاناْ تازه دارند می آیند "هوار" بکشد!

هی!..

برگردیم.

پی نوشت: انگاری دیشب همه جا برف آمده الا این محله ما٬ محله دانشگاه. بالاتر٬ پایین تر٬ این ورتر٬ اون ورتر. مثل این که یک چیزی تو راه آسمان این جا گیر کرده باشد. شاید هم به قول آن راننده تاکسی "برفش واسه بالاشهریاس٬ سوز گداکشش مال ما"!  

/ 1 نظر / 3 بازدید
پسر خوب

اهليتت مشخص است ديگر! کاری ات نمی شود کرد!