برای ميم عزيز٬ به خاطر دو سال و همه چيز...

  اين را بارها گفته ام٬ می دانند خيلی ها... به باور من٬ دوستی و رفاقت به هيچ وجه چيز ساده ای که نيست هيچ٬ خيلی هم مقوله پيچيده ايست... رفاقت و اصولاْ٬ هر چه از جنس دوست داشتن و رابطه با آدم هاست. هر بازی پيچيده ای هم٬ قواعد خاص خودش را می طلبد٬ بلدی و هوش خودش را می خواهد. هر کس همان قدری بهره و حظ می برد از آن٬ که بيشتر بلدش باشد....اصلاْ همين طوريست که لياقت خيلی آدم ها را می شود از رفاقت ها و روابطشان محک زد... هر کسی نمی تواند ادعا کند که وارد عالم رفاقت شده و تا تهش را رفته٬ که خيلی می داند. مگر آسان است دريافتن اين که در عالم رفاقت٬ هر لحظه چه بايد کرد و چه نبايد؟ درد دانسته يا نادانسته خيلی آدم های دور و ور ما هم مگر جز اين است٬ اين که قواعد بازی را نمی دانند؟ که ناکامند از برقراری ساده ترين تعاملات و دوستی ها و رابطه های سالم با آدم های اطرافشان؟! چيزهايی هست که بايد برای وارد شدن در اين بازی دانست٬ و يا به تدريج ياد گرفت٬ چيزهايی که بعد اين مدت دانسته ام که تو يکی٬ خوب می دانی شان٬ خيلی خوب...

  تولدت مبارک!!

  

/ 0 نظر / 3 بازدید