پايان شاعر

شاعر آرام آمد. نگاهی بین جمعیت پراکنده گرداند. دستی به ریش های تیره پرپشتش کشید و دو تا سرفه خشک کرد: اهم٬ اهم! جمعیت متوجه او شد: او کیست؟ شاعر است! چه می گوید؟ گوش فرا دار! به دور شاعر حلقه زدند و نگاه در وی دوختند.
-زندگی٬..
او از زندگی برایمان خواهد گفت!
- زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست!
شوری در گرفت و جمعیت به هیجان آمد. تعبیر شاعر ایشان را بر سر ذوق آورده بود: احسنت٬ به راستی که همین است! آفرین بر تو ای شاعر! یکی آن ها را به سکوت فراخواند.
- هر کسی نغمه خود٬ خواند و از صحنه رود...
و این بار٬ حزن بود که بر جمعیت حاکم شد: راست می گویی شاعر٬ نغمه ای می سراییم و می رویم...
- صحنه پیوسته به جاست!
زمزمه ای در گیر شد: آری٬ آری شاعر. اما چه باید کرد؟ صبر کنید تا برایمان بگوید... نگاه ها جویای حقیقتی ناب و نایافته بود: شاعر به فریادی هیجان آلود خواند: خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد! و باز چشم در جماعت گرداند.
همه ساکت شدند و به فکر فرو رفتند. کم کم زمزمه مبهمی بالا گرفت. دو نفر همدیگر را پرسشگرانه نگاه کردند. یکی از دیگری پرسید: یعنی چه؟ از چه حرف می زند؟ و یکی دیگر سوال کرد: این چه اهمیتی دارد؟
جمعیت٬ سرخورده پراکنده شدند. شاعر دوباره راه خویش گرفت.

/ 6 نظر / 3 بازدید
بدون نام!!

اهميت دارد. حقيقت ناب و نايافته همان نغمه است. اما چيست؟؟!

سعيد

اين که به يکی بگويی «خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد»، اين. اين که يکی فکر کند زندگيش بايد به اين هدف باشد. مثل بزرگترين فريب است برای من. «مردم بسپارند به ياد» خوب که نگاه می کنم پر بی معنيست.

Aliَ

من با سعید خیلی موافقم. اصلا اومده بودم مثل حرف های سعید را بگم..

بدون نام!!

يعنی فقط يه جوری که مردم بسپارند به ياد؟؟!! منظورتونو درست نفهميدم.

سعيد

يعنی جوری که برا خودت ناب باشه. مردم بسپارند به ياد هم اصلاْ معنی نمی ده٬ چه برسه به این که بخوایم بحث کنیم که مهم هست نه. این طور فکر می کنم.

پائیز(بدون نام!!)

اره حق با تو‌ست! حقیقت ناب و نایافته نغمه است اما اونی که ربطی به بقیه نداره و مال دل خودته!