از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود...

... تا این که یک دوراهی در برابرش سبز می شد. بعد قهرمان قصه ما به این جا که می رسید کلید اف یک داستان را فشار می داد و یک دفعه یک پیرمرد قوزی که به عصایش تکیه داده بود و ریش های بلند سفیدی داشت که به پایش می رسید پای تکدرخت کنار جاده پیدایش می شد. قهرمان را صدا می کرد و بهش می گفت که برای رسیدن به مقصد دو راه دارد. با عصایش به راه ها اشاره می کرد و می گفت راه اول بسیار طولانی است ولی تو را به مقصد می رساند. بیشتر از همین راه می روند. اما این راه دوم یک مسیر میانبر است. اگر از این راه بروی خیلی زودتر می رسی اما حواست باشد که این راه، پر است از چیزهای خطرناک و وحشتناک که فکرش را هم نمی توانی بکنی و ممکن است جان سالم به در نبری.

حالا قصه من است. فقط یک ایرادی که دارد مطمئن هم نیستم این راه دوم سر از کجا در می آورد. یعنی اصلا نمی دانم. هر چقدر هم وایستادیم پیرمردی سر و کله اش پیدا نشد. اف یکمان هم هر چه می زنیم کار نمی کند. فکر کنم آشغالی چیزی رفته باشد زیرش.

/ 0 نظر / 5 بازدید