یوم الله

بچه که بودیم - ابتدایی مثلاْ - دو سه سال شد که از طرف مدرسه بردندمان راهپیمایی سیزده آبان. ستم بود ولی نکته اش زنگ آخر بودنش بود و این که اگر یک طوری می پیچاندی حال و صفا. حالا ممکن هم بود فقط نیم ساعت زودتر به خانه برسی ولی از آن نیم ساعت ها می شد. ناظم و معلم همیشه با خودمان داشتیم. باید سر صبر و حوصله می رفتی و می رفتی و آن آخرش که کم کم داشت شلوغ می شد توی یک لحظه یک انحرافی می گرفتی و کیفت را می انداختی روی کولت و کلاهت را می گرفتی و د بدو. آن قدر می دویدی که مطمئن شوی  حسابی از بقیه دور شده ای و دیگر کسی نمی تواند ردت را بزند. آن وقت هن هن کردن هایت که تمام می شد یک نفس جانانه ای می کشیدی که...

یک روز می گیرم کنار. حالا لابه لای بقیه می روم اما قبل از این که مسیر برسد به آخر می کشم کنار. مطمئنم. تازه کوله ام را هم شاید برندارم. فقط کلاهم را محکم می گیرم و برو که رفتی. برو پسر٬ برو...  

/ 1 نظر / 3 بازدید