رزونانس

حتماً شنيدينش تا الان. همش چند جمله خيلی ساده بيشتر نيستا٬ گيرم با همون ادبيات خودش و يه لحن صميمی و دلنشين٬ ولی نمی دونم چرا هر بار که ميشنُفَمِش يه حاليم می شه... :

" خدايا ما را از اين حالی که داريم عوض کن. ما گرفتار هواهای نفسانی هستيم و تو می دانی٬ و تو می توانی ما را نجات بدهی. خداوندا٬ اين حجاب ها را از پيش چشمان همه ما بردار٬ و ما را موفق کن که قلبمان به نور معرفت تو روشن شود... "

می لرزونَتَم٬ يه طوريم می کنه... مُلتَفِتی که چی می گم؟!

/ 1 نظر / 3 بازدید
علی

دولت صحبت آن مونس جان مارا بس!