نعم الوکيل

 ۱.توکل٬ از مفاهيم ايمانی مورد علاقه من است.

   توکل و وکيل٬ هم خانواده اند. وکيل يعنی کارگزار. يعنی کسی که کارت را به او می سپاری که برايت انجام بدهد يا "بگزارد". کاری که معمولاْ دو شرط دارد: اول اين که برايت مهم است٬ و دوم اين که خارج از حيطه اختيارات و همين طور تخصص توست! اين می شود که تو بعد اين کار سپاری٬ ديگر فقط بايد بنشينی کنار و اميدوار باشی به وکيلت که از پس کارت برميايد. هر چقدر اين وکيل چيره دست تر باشد٬ تو هم خيالت مطمئن تر خواهد بود. چون در آن صورت٬ تو به وکيلت اعتماد داری.

 امور زيادی هست در زندگيم٬ که برای آن ها توکل می کنم به خدا. به عقيده من٬ توکل در زندگی هر فرد٬ محک خوبيست برای خدايی خدای او. راحت می شود ديد که هرکس٬ چقدر از پس خدايش کار بر ميايد٬ در واقع خودش فکر می کند چقدر. ناراحت می شوم وقتی مثلاْ می بينم که فلانی٬ هربار که می خواهد ده دقيقه از اتاق خارج شود در را قفل می کند که فلان چيز مهم توی اتاق است. يا يکی که قبل از هر سفری اضطراب حادثه دارد٬ مثل مادری که نمی گذارد بچه اش برود اردو که مبادا اتفاقی بيفتد. يا مثلاْ جايی که ناگريز٬ پولی يا چيزی را بايد به دست کسی سپرد که می تواند در آن خيانت کند٬ و دل آدم آرام نمی گيرد.بده برود ديگر! مگر پولت را دوست نداری؟ مگر خدايت هم تو را دوست ندارد؟!..يا خيلی مثال های ديگر که حتماْ همه مان سراغ داريم.


   چرا بايد اين طور باشد؟ خدا فقط برای نماز و دعا؟ پس اين خدای ما کجا بايد در زندگيمان جلوه کند٬ اثرش را بگذارد٬ که ما با خداييم؟! چطور بايد معلوم شود که اين خدای ما به چه دردمان می خورد؟ بدون شک آن چه از حيطه همت و اختيار ما خارج است٬ تنها در قلمرو خدای متعال خواهد بود.

   حالا٬ نمی خواهيد خدا را هم کمی بازی بدهيد در زندگيتان؟

   ۲. غزالی در احياء علوم دين حديثی نقل می کند از پيامبر که «اکثر اهل الجنة البُله»! اين دنيا که چيزی نشديم٬ گويا آن طرف هم عاقبت به خير نخواهيم شد!

   ۳.والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین...ميان همه اين تاريکی ها٬ فقط به همين نور اميد است که زنده ام...

/ 4 نظر / 3 بازدید
هادی

يعنی چی پس به چه دردمون می خوره؟!با اين تيکه اش حال نکردم...

علی

سعيد جان برادر هيچ فکر کرده ای چرا اين قدر شاکی هستی؟ ديروز که از وبلاگ نويس ها بود امروز از نامتوکلان است... پری روز هم که از اين آدم هایی که همه را دوست دارند شاکی بودی؟ شايد اين همان نباشد ولی من هم يک وقتی همين قدر شاکی بودم.

سعید

علی ببخشيدا٬ ولی با اين عبارت شاکی که یه دفه دیگه هم گفتی هيچ حال نمی کنم٬ يعنی ميک سنس نمی کنم! اين وصله ها حداقل از ديد خودم به من نمی چسبه! حالا تو می اونی بگی نه تو اين جوری هستی خودت نمی دونی. (يا به قول اون دوست عزيزمون که می شناسيش: نه من می دونم!!!)

علی

همين که خودت بگويی اين طور نيست برای من کافی است. فقط خواستم تلنگری بزنم شايد به کارت آيد. حالا چرا شاکی می شی؟ :دی