بازنگری

   ۱.برای همه هان احتمالاْ پيش آمده٬راه حل مشکلی را خودمان هم می دانيم و دوستانمان هم می گويند٬اما تا وقتی همين حرف را از زبان يک آدم حسابی که از جماعت ما و اطرافيانمان کاردرست تر است نشنويم٬انجامش نمی دهيم.حالا اين می تواند حتی نوشته ای توی کتابی باشد...

   اين هم تاثير يک کتاب بود.تصميم گرفته ام ديدم را کمی تغيير بدهم.حدودا يک ماهی می شود که به شدت مرگ انديش شده ام.يک کار خطرناکی توی اين مدت می کردم و آن هم مرده تصور کردن خودم و نگاه کردن از اين ديد جديد به دنيای پيرامونم بود.اگر ادامه پيدا می کرد می توانست حسابی زندگيم را مختل کند٬اصلاْ تجربه اش را به کسی توصيه نمی کنم...

   خوب نيست مومن اين قدر مرگ انديش باشد!(کتابه تابلو شد٬نه؟!).اين طوری هر کاری هم که بکند٬از تلاش و پويايی باز می ماند.برای خودم مثالی زده ام:مثل پسربچه ای می ماند که بابايش دستش را گرفته و آورده يک کلاسی که فقط يک صبح تا عصر است.خوب٬حالا اين درست است که پسر دائماْ بی تابی پدرش را بکند و همه فکر و خيالش پيش بابا و لحظه برگشتن باشد؟مسلماْ نه!حتماْ حکمتی داشته که بابا او را آورده اين جا.بايد در همين وقت کم و قبل از برگشتن٬چشم و گوشش را باز و حواسش را ششدانگ جمع کند تا چيزی ياد بگيرد که وقت برگشتن دست خالی نباشد...

   آره٬به هر حال بايد زندگی کرد.حتی اگر هنوز هيچ چيز از مرگ ندانيم!مهابت مرگ نبايد ما را در راهی که با تلاش خويش شناخته ايم از پای در آورد.تمام نکته داستان همين جاست:بايد به لطف خدای مهربانمان و حکمتش اميدوار باشيم و به پشتگرمی آن نقش خودمان را در مجموعه هستی پيدا و به بهترين نحو ممکن ايفا کنيم!بايد حصار فردگرايی های روزافزونمان را بشکنيم و با نگاهی تازه به اطرافيان و جهان خلقت پيرامونمان بنگريم و وظيفه مان را در قبال هستی٬تا دير نشده پيدا کنيم!حتماْ ما هم جايگاهی خيلی خاص در اين سيستم بی نظير داريم!

   ۲.معتقدم اين روزها کم آدمی پيدا می شود که بتوانی بدون نگرانی و با خيال راحت ازش تعريف کني٬چون شنيدن تمجيد ديگران و کار خود را به همان خوبی قبل ادامه دادن جنبه زيادی می خواهد.و بدون شک٬حامد از آن دسته آدم های ناياب است:با تشکرهای بسيار بسيار ويژه از حامد که با حضورش و کامنتش توی وبلاگم٬واقعاْ مفتخرم کرد.حامد تو بی نظيری٬بی نظير! 

   ۳.خداراشکر٬زندگيم هنوز هم که هنوزست يک درام درست و حسابيست...

  

  

/ 2 نظر / 3 بازدید
حامد

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ... کار ما شاید اینست که در افسون گل سرخ شناور باشیم... ۲- Beauty lies half in the eyes of beholder...

mahsa

عميقا توصيه می کنم مدتی به هيچ چيز فکر نکن!