دوازده

يك نگاه به آينه مي كرد و يك نگاه به ليلا. ذهن ليلا يخ كرده بود و چيزي انگار توي گلويش گير كرده بود. صورتش مثل گچ سفيد شده بود. در خودش پيچيده بود و داشت مي لرزيد. انگار ديگر امين جا مانده بود اما براي احتياط، ترجيح داد از سرعتش كم نكند. ليلا بالاخره سكوت را شكست:
- مي توني يواش تر بري، جا مونده.
- چي؟ كي جا مونده؟
- ديدم ژينا رو...
پس سعيش براي اين كه ليلا نفهمد بي فايده مانده بود. مي شد حدس زد. آخر سرعتش خيلي غيرعادي بود، اما  حالا ديگر نيازي به آن نداشتند. نمي دانست بايد حرفي بزند يا نه، و اگر بايد چيزي بگويد چه كلماتي را بايد انتخاب كند، اگر چه انتخاب هاي زيادي  هم نداشت:
- فكر مي كنم الآن بهترين كار اين باشه كه تو بري خونه. امين فعلاً خونه نمياد. من بهش مي گم تو پيش مني، و اون وقت اون خونه نمي ره...
خوب؟ همين. ديگر حرفي نداشت. يك نگاه به ليلا مي كرد و يك نگاه به ليلا، كه سرش پايين بود و حالا ديگر طوري داشت مي لرزيد كه صداي به هم خوردن دندان هايش را مي شد بشنود. هوا آن قدر ها هم سرد نبود، هواي بعد از باران بيشتر لطيف و خنك است تا سرد، اما ليلا بدجور مي لرزيد. باراني اش را درآورد: ليلا، بدجور داري مي لرزي. اينو بنداز رو خودت...
و ذهن ليلا از لا به لاي يخ ها به او گفت: حالا ليلا؟ مگه نه اين كه هميشه ليلا خانوم بودي؟!.. 

/ 0 نظر / 3 بازدید